Бюджет - ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ” КЮСТЕНДИЛ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОУ”СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ” ЗА І ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г. на основание 91 от ПМС №324 /2009г.