Прием в първи клас - община Кюстендил

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил РД-00-229 от 09.02.2023 г.

 

Наредба прием I-ви клас - Община Кюстендил

/Приета с Решение №61 по протокол №5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Кюстендил, изменена и допълнена с Решение №311 по протокол №16 от 29.12.2020 г.  на Общински съвет – Кюстендил/

Приложения:

  1. Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил към чл. 26, ал. 1. може да видите тук.
  2. Приложения №1 и №1а към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. може да видите тук  и тук
  3. Приложение №2 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Проф. Марин Дринов“. може да видите тук.
  4. Приложение №3 към чл. 26, ал. 1 – Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. може да видите тук.
  5. Приложение №4 към чл. 26, ал. 1 – НУ „Св. Климент Охридски“. може да видите тук.
  6. Приложение №5 към чл. 26, ал. 2 – Селата, които са прилежащи райони на училищата. може да видите тук.
  7. Обяснителна записка към чл. 26, ал. 1.може да видите тук.

Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Кюстендил, могат да регистрират заявление само на място, в което и да е начално, основно или средно училище в гр. Кюстендил.
Заявители и деца, които нямат ЕГН, а имат ЛНЧ, могат да получат регистрация само на място в което и да е начално, основно или средно училище в гр. Кюстендил.
При регистриране на заявление на място в училище задължително се представя копие от документа за адресна регистрация на детето и оригинал за сверяване.
Редакция на заявление, регистрирано на място в училище се прави само на място в училището, където е подадено първоначално заявлението.

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image