Зареждане...

Обществен съвет

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ЗАПОВЕД

 

№ 246./ 30.11.2016 година

 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 6, ал. 2 и чл.14, ал.1 от от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и писмо № 67-00-111/03.11.2016 година на Кмета на Община Кюстендил за определяне на представител на финансиращия орган в обществения съвет към VI ОУ „Св. П.Хилендарски”

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Общественият съвет да се състои от 5 членове, както следва: трима представители на родителите, един представител на финансиращия орган

След избор на събрание на родителската общност, удостоверен с протокол № 1  от 30.11.2016 година, определям поименния състав на Обществения съвет към VI ОУ „Св. П.Хилендарски”, както следва:

1. Юлиана Митева Атовска- родител на ученик от 1б клас

2. Ели Стойнева Малинова- родител на ученик от 1а клас

3. Миглена Георгиева Илиева- родител на ученик от 1а клас

4. Камелия  Йорденова Карамфилова- родител на ученик от 4а клас

  1. Десислава Любенова-представител на финансиращия орган.

      Резервни членове:

                         1.Маргарита  Йорданова Костадинова- родител на ученик от 1б клас

             2.Анна Христова Александрова - Беловодска- родител на ученик от 2а клас

             3.Таня Димчова Димитрова- родител на ученик от 3б клас

             4.Мария Йорданова Славева- родител на ученик от 2б клас