Зареждане...

Прием

График за прием на ученици

 

  График на дейностите, утвърден със заповед № РД-00-187/27.02.2019

 

на Община Кюстендил

 

 

 

Дейност

 

Срок

 

Отговорник

 

 

Информация на училищния сайт за организацията на приема в първи клас: ред и условия, изисквания, критерии за приема, график на дейностите и др.

30 март 2019 г.

Илияна Бачева

 

Подаване на заявление за приемане в I клас (по образец) с приложени необхо-димите документи.

01.04.-31.05.2019 г. включително

Комисия по приема

 

Обявяване на списъците с класираните ученици в  I клас.

05.06. 2019 г.

Комисия  по приема

 

Записване на класираните ученици

06.06.-10.06.

2019 г. вкл.

Комисия по приема

4.1.

Записването се осъществява само при представяне на оригинал на удостовере-ние за завършена подготвителна група.

 

Зав. АС

 

Обявяване на списъците на записаните ученици в I клас

11.06.2019 г.

Комисия по приема

 

Обявяване на свободните места след първо класиране, ако има такива.

11.06.2019 г.

до 17 ч.

Комисия по приема

 

Попълване на свободните места след първо класиране

12.06-14.06.  2019 г. вкл.

Директор

 

Обявяване на останалите свободни места

17.06.2019 г.

Комисия по приема

 

Попълване на останалите свободни места

До 13 септем-ври 2019 г.

Комисия по приема

 

Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки

13 септември 2019 г.

Директор

 

Предоставяне в общината на сведение за децата, записани в I клас към 15 септември

16 септември 2019 г.

Директор

 

 

Критерии за прием в първи клас:

 

  24. Определят се следните групи:

24.1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

24.2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

24.3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

24.4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

24.4.1. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

24.4.2. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

        25. При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните критерии:

  25.1. Дете с трайни увреждания над 50% ;

  25.2. Дете с един или двама починали родители;

        25.3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

  25.4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

 

V. Необходими документи при кандидатстване:

26.Заявление по образец;

  1. Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище – копие;

         28. Акт за раждане – копие;

         29. По т. 24 - Лична карта на родителя – копие;

  30. По т. 25.1 - Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, валидно към датата на записване – копие;

31.По т. 25.2 -  Акт за смърт - копие;

32.По т. 25.3 и т. 25.4 -  Проверката се осъществява от училището.

  33. На документите, за които се изискват копия, се предоставят и оригиналите за сверяване.

VІ. Преходни и заключителни разпоредби:

  1. Системата за прием на ученици в първи клас е разработена на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейността в предучилищното и училищното образование.

         35. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас за Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил се публикува на електронната страница на училището.

         36. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас за Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил влиза в сила от датата на утвърждаването ù .