Документи на VІ ОУ

Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил - свободни места за ученици в първи клас
КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ПО КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ 2023/2024
График прием в първи клас - 2023/2024 учебна година

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-229 от 09.02.2023 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
Заповед №904/29.03.2023 г. на директора на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил относно училищен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година
ЗАПОВЕД № 759 /07.02.2023 г.

Утвърждаване на графици на основание чл. 259, ал. 1 ог Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 178, ал. 1, т.4 и т.5 от ЗПУО, във връзка с чл.31, ал. 1, т.2 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:
1.Графици за провеждане иа контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2022/2023г.
2.Графици за консултации на учителите но учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година за учениците от 1 -7 клас
3.График за консултации в групите за целодневна организация в прогимназиален етап-неразделна част от настоящата заповед.
4.График по БДП за втори срок на учебната 2022/2023г.

ГРАФИК за провеждане на консултации с ученици II срок на учебната 2022/2023 г.

Приложение 1 към заповед 759/07.02.2023 г.

ГРАФИК за провеждане на консултации в часовете за самоподготовка за II срок на учебната 2022/2023 година

Приложение 2 към Заповед 759/07.02.2023 г.

ГРАФИК-БАЗА 1 за провеждане на консултации от учителите през 1 срок на учебната 2022/2023 година

Приложение 3 към заповед № 759/07.02.2023 г.

План за действие и финансиране към Стратегия за равитие на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил за 2022/2023 учебна година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ за учебната 2022/2023 година

Програмата е приета на заседание на ПС с протокол №2/28.09.2022 и е утвърден със заповед № 310/28.10.2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл. 263, ал.1, т. 9 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 2/ 28. 10.2022 и е утвърдено със заповед № 309/28.10.2022. Програмата се актуализира в началото на всяка учебна година и при настъпили промени в нормативните актове в системата на образованието или ако ПС реши, че спецификата на ОВП налага това.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за учебната 2022/2023 година

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на 28.10.2022 г. с протокол № 2 и е утвърдена със заповед № 308 / 28.10.2022 г.

Правилник за дейността на Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил през учебната 2022 / 2023 г.

Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет/Протокол № 7 / 12.09.2022 г./ и е утвърден със Заповед № 1647/ 13.09. 2022 г. на директора на училището.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ през учебната 2022/2023 г.

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет (протокол №7/12.09.2022 г.) и е утвърден със заповед № 1584/ 12.09. 2022 на директора на училището.

 
 
Powered by Phoca Download
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image