Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

podkrepa za uspeh 2021 logo

С анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ срокът на изпълнение на различни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е удължен и същият ще продължи да се изпълнява и през учебната 2021 – 2022 година.

В тази връзка Ви информираме за промени в организацията и изпълнението на дейностите по проекта:


Групи за допълнителни обучения Дейност 3 „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети“

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2021/2022

СФОРМИРАНИ ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ

 1. Допълнително обучение:
 2. БЕЛ – 1е ръководител Калинка Дончева
 3. БЕЛ – 1ж ръководител Елена Димитрова
 4. БЕЛ – 2д ръководител Ангелина Дочева
 5. БЕЛ – 4д ръководител Милена Томова
 6. БЕЛ – 4е ръководител Людмила Пилева
 7. БЕЛ – 5е ръководител Весела Александрова
 8. БЕЛ – 6д ръководител Ели Йорданова
 9. БЕЛ – 6е ръководител Весела Александрова
 10. БЕЛ – 7г ръководител Нели Карпачева
 11. БЕЛ – 7д ръководител Нели Карпачева
 12. Математика – 4д ръководител Милена Томова
 13. Математика – 4е ръководител Людмила Пилева
 14. Математика – 5д ръководител Валентина Петрова
 15. Математика – 7е ръководител Валентина Петрова

Директор: Здравка Тасева

Вижте повече информация:

"Малките в действие" 

„ЗНАЯ, МОГА, УСПЯВАМ“

 

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2020/2021

I. Допълнително обучение:

 1. Допълнително обучение 7 е клас БЕЛ – Весела Кирилова Александрова – база 2
 2. Допълнително обучение 5 е по БЕЛ - Весела Кирилова Александрова – база 2
 3. Допълнително обучение по БЕЛ - 1 г – Галина Любомирова Цолова – база 1
 4. Допълнително обучение по БЕЛ - 2г – Августина Петрова Ананиева – база 1
 5. допълнително обучение по БЕЛ 3в клас - Анка Стойнева Манова –база 1
 6. допълнително обучение по БЕЛ 3д клас – Милена Томова Еленкова – база 2
 7. Допълнително обучение по БЕЛ 4 д – Калинка Георгиева Дончева – база 2
 8. Допълнително обучение по БЕЛ 4в – Зоя Асенова Златкова – база 1
 9. Допълнително обучение по БЕЛ/сборна 5 клас - Аделина Петрова Исакиева – база 1
 10. Допълнително обучение по математика - 5в, г сборна – Анна Данчова Павлова – база 1
 11. Допълнително обучение по БЕЛ 3 е клас - Людмила Георгиева Пилева – база 2
 12. Допълнително обучение по математика 5 д клас – Любка Йорданова Генина – база 2
 13. Допълнително обучение по математика 4в – Зоя Асенова Златкова – база 1
 14. Допълнително обучение по математика 6 г, д, е/сборна – Анелия Стоянова Иванова - база 2

 II.Занимания по интереси:

 1. Будител -6а –Божидара Попов
 2. Съхрани българското – Доротея Захариева 6 б

Директор: Здравка Тасева

 

 

 

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

 • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
 • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image