Програми за обучение по БДП

Програми за обучение по БДП

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Учебна документация по Методика на преподаване на БДП

Примерна учебна програма за обучение на децата и учениците-велосипедисти за групи от ІІІ - ІV клас и от V - VІІ клас


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)

Писмо № 9105-100/23.03.2021 г. относно утвърждаване на План за действие 2021 г. за БДП на МОН и във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 01.04.2021 г.)

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image